ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์ นำโดยอาจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาไหม ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับชุมชุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการศาสตร์พระราชา ปี 2563.