ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวัน ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ ชั้น 2 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์