เปิดให้ลงทะเบียน Internet Package สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563
เพื่อการเรียนออนไลน์ในช่วง Covid-19 ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย