สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะเปิดระบบการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ช่องทาง http://reg1.srru.ac.th/login.aspx (เว็บไซต์จองรายวิชา) ดังนี้ 1)ภาคปกติตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 และ2)ภาคพิเศษตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 11 สิหาคม 2563  และตามปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา จะอนุมัติผลการศึกษาช่วงเดือนธันวาคม 2563.