ขอรับฟังความคิดเห็นต่อวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ 24 มิย 63