ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ผศ.นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ ดร.สุนิสา เยาวสกุลมาศ อาจารย์วิชชุดา ยินดี พร้อมด้วยบุคลากรของคณะเกษตรฯ
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ตึกช้าง อาคาร 31