๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ และบุคลากรคณะเกษตร ฯ ได้ร่วมจัดงาน  “ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ  ประจำปี ๒๕๖๓ ” ของ มรภ.สุรินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์  ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมรภ.สุรินทร์ เป็นประธาน เพื่อให้คนรุ่นหลังรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ เห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา และการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน