๓ กันยายน ๒๕๖๓  รศ.ดร. พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดี มรภ.สุรินทร์ เป็นประธาน ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ คณาจารย์ของคณะเกษตรฯ มรภ.สุรินทร์ อาจารย์ ดร.สุนิสา เยาวสกุลมาศ และอาจารย์ชนกเนตร ชัยวิชา  ได้นำเสนอประเด็นเรื่องศูนย์เมล็ดพันธุ์ฯ ต่อท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพ ฯ

และ