รับมอบวัสดุสำนักงานจากอาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์

462