10 – 11 สิงหาคม 2563  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มรภ.สุรินทร์  ได้เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพฯระดับคณะ  ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานต้อนรับ คณะกรรมที่ประกอบด้วย(1) ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี  (2)ดร.อรุโณทัย  อุ่นไธสง (3)ดร.นฤมล วลีประทานพร  และ(4)นางสาวกัลยา อรรถกุล.