ดาวนโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิกการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://bit.ly/3nne8TJ
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ได้ที่ http://bundit.srru.ac.th/
ตรวจสอบการแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ https://bit.ly/30AQERB
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.สร. โทร. 0 4471 0047 ต่อ 1000,
กองคลัง ม.รภ.สร. โทร. 0 4471 0047 ต่อ 0603

Q & A พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 – 2560
Q : หากจะยกเลิกไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องดำเนินการอย่างไร?
A : สามารถมาดำเนินการติดต่อด้วยตนเอง หรือให้ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้ โดยนำใบเสร็จการจองชุครุยและค่าต่าง ๆ มาติดต่อที่กองคลัง ชั้น 1 อาคาร 31 หรือดำเนินการส่งคำร้องแจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมแนบใบเสร็จจองชุดครุยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 จ่าหน้าซอง เรียน กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2563
Q : จะขอรับเงินคืนจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร?
A : หากดำเนินแจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ทางกองคลัง ม.รภ.สร. จะดำเนินการพิจารณาคำร้องขอคืนเงิน โดยจะเริ่มกระบวนการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
Q : ผู้ที่ไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจะได้รับชุดครุยวันไหน?
A : ร้านจะนำชุดครุยมาในวันที่ 11-13 ต.ค. 2563 โดยบัณฑิตต้องนำใบเสร็จมาติดต่อรับชุดครุยได้ที่ชั้น 1 อาคาร 37 ในเวลาที่ระบุไว้ในประกาศฝึกซ้อม ทั้งนี้สามารถให้บุคคลอื่นมาติดต่อรับแทนได้โดยใช้ใบเสร็จยืนยัน หากใบเสร็จหายขอให้มาติดต่อกองคลัง ม.รภ.สร. ชั้น 1 อาคาร 31
Q : หากไม่ไปรับปริญญาบัตรที่สกลนคร จะสามารถติดต่อรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันไหน?
A : สามารถมาติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยต้องมาติดต่อรับด้วยตนเองหรือหากให้ผู้อื่นมารับแทน จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะและแนบสำเนาบัตรประจำตัว ปชช. ของบัณฑิต พร้อมรับรองสำเนามาด้วย
Q : บัณฑิตที่ไม่ไปรับปริญญาที่สกลนคร สามารถมารับชุดครุยและถ่ายภาพหมู่ตามที่เคยจองไว้ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่?
A : ได้ แต่ไม่ต้องมารายงานตัวและร่วมการฝึกซ้อม ทั้งนี้หากดำเนินการถ่ายภาพหมู่ เมื่อคืนชุยครุยกับทางร้าน จะได้รับค่ามัดจำชุดคืนเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเงินคืนจากทางมหาวิทยาลัยฯ กรณีขอยกเลิกไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
Q : บัณฑิตที่เคยยกเลิกการรับปริญญาก่อนหน้านี้ แต่เปลี่ยนใจจะขอเข้ารับ ต้องดำเนินการอย่างไร?
A : ให้มารายงานตัวในวันที่ 11 ต.ค. 2563 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
Q : การแต่งกายของบัณฑิตในวันซ้อมย่อยต้องแต่งกายอย่างไร?
A : ขอให้แต่งกายชุดสุภาพ บัณฑิตชายสวมกางเกงผ้าหรือสแลค บัณฑิตหญิงสวมกระโปรง งดการใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ หรือเสื้อไม่มีแขน และขอให้นำรองเท้าที่จะใส่ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรมาใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อความคุ้นเคยด้วย
Q : ทรงผมของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ สามารถไว้ยาวได้หรือไม่?
A : ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ทรงผมของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการตำรวจหรือทหารต้องเป็นทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบ
Q : บัณฑิตที่มีโรคประจำตัว ตั้งครรภ์ หรือพิการ ต้องแจ้งข้อมูลหรือไม่?
A : ต้องแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวในวันที่ 11 ต.ค. นี้