๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ คณาจารย์ของคณะเกษตรฯ  และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดสุรินทร์ โดยมี รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดี มรภ.สุรินทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมประชุมในการขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ AIC จังหวัด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาทางการเกษตร และนวัตกรรมด้านการเกษตร เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานศูนย์ AIC จังหวัด  เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์.