ในวันที่ 7 – 8 ตุลาคม  2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกษตร ฯ มรภ.สุรินทร์ ออกให้บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชนใน ” โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในครัวเรือน ” ที่ ศาลากลางบ้านโคกเสาร์ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์