คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  “23 ตุลาคม วันปิยมหาราช”