วันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์
ได้ ที่มาเยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำ แนะแนวทางการวางแผน และวิจัยแก่คณะเกษตรฯ