22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันนทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มรถ.สุรินทร์ ในฐานะคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Cener : AIC) จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ครั้งที่ 2/2564 โดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ผ่านระบบประชุมออนไลน์ในด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรและความก้าวหน้าของ Virtual AIC Forum .