4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มอบหมายให้รองคณบดีของคณะทั้งสองท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สุนิสา เยาวสกุลมาศ อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ทองสุข บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกษตรฯ เข้าร่วมงาน “อินทนิล รวมใจ แบ่งปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาศเดือนมหามงคลแห่งการพระราชทานนามว่า “ราชภัฏ” ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร41 คณะครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์