เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะเกษตรฯ   ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เรทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลแห่งการพระราชทานนาม “ราชภัฏ”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมในการทำความสะอาด พัฒนาบริเวณ และทาสีเส้นจราจรบริเวณลานจอดรถ หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัย.