การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะเกษตและอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 5-7 ก.ค. 2560