22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Application Zoom จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมเรื่อง 1)รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร 2)การลงพื้นที่เพื่อติดตามงานศูนย์ AIC จังหวัด ศูนย์ AIC จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 3) VIRTUAL AIC Forum – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ศักยภาพไม้ดอกไทยก้าวไกลสู่สากล และ 4) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล AIC