19 มีนาคม 2564 ว่าที่ร.ต.ไพฑูรย์ ทองสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เวลา 11.00 น. ณ ประชุม 43203 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 1 คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา 2 สโมสรนักศึกษาประจำปี 2563และสโมสรนักศึกษาประจำปี 2564 เข้าร่วมพิธีจำนวน 30 คน