สกว. จัด TRF Forum เรื่อง การเกษตรไทยไร้สารเคมีกับทางเลือกนโยบายสำหรับการกำจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หวังการระดมข้อคิดเห็นการจัดเก็บภาษีสารเคมี สู่การพัฒนา “สินค้าเกษตรปลอดภัย” รายละเอียด