มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์