🎉 ขอเชิญชวนนักศึกษา หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
⏰ ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
✍🏻 ณ ห้อง 4107 (อาคาร 4) คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
📍 การแต่งกาย ชุดนักศึกษา เรียบร้อย
ลงทะเบียน เวลา 08:30 – 09:00 น.