สาขา ค.บ.เกษตรศาสตร์ ออกนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน ประจำภาคเรียนที่1/2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนในเขต จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ออกนิเทศโรงเรียนในเขต อ.เขวาสินรินทร์ อ.จอมพระ อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี อ.ศีขรภูมิ อ.สำโรงทาบ และ อ.กาบเชิง