วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีประเมินแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงนภา พรมเกตุ เป็นประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ระโส คณะกรรมการตรวจประเมิน, อาจารย์จุฑามาส อยู่มาก คณะกรรมการและเลขานุการ และคุณรจนา ร่วมใจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการการตรวจประเมินฯ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 43 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร