คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 10-11 สิงหาคม 2564

ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าตรวจประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

 

Exit mobile version