ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าตรวจประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563