หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา2563

0
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา2563

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีประเมินแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมคำพี่ เป็นประธานการตรวจประเมิน ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม คณะกรรมการตรวจประเมิน, ดร.อรุโณทัย อุ่นไธสง คณะกรรมการและเลขานุการ และคุณนันทิยา สุพรรณภพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการการตรวจประเมินฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะเกษตรฯเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 43 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในการนี้ ผศ.นันทา สมเป็น คณบดีคณะเกษตรฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเกษตรฯ ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการตรวจประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มา ณ โอกาสนี้.