นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ได้ แก่คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ เป็นประธานรับมอบ พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาคณะเกษตรฯ และกล่าวขอบคุณต่อนักศึกษาภาคพิเศษที่เล่งเห็นความสำคัญ และจำเป็นของเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าว