ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ และคณาจารย์ หลักสูตร วท.บ สัตวศาสตร์คณะเกษตรฯ ได้รับมอบโคจาก ท่านปลัดไกรศักดิ์ วรทัต อบจ. ศรีสะเกษ ที่ได้ไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบให้แก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาต่อไป