คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

กิจกรรม Open House แหล่งเรียนรู้การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แพะในประเทศไทย

ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มรภ.สุรินทร์ เป็นประธานและกล่าวแนะนำ “กิจกรรม Open House แหล่งเรียนรู้การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แพะในประเทศไทย ” ณ เพียรเจริญฟาร์ม ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังวัดสุรินทร์ ซึ่งนายวุฒิไกร จอมคำศรี เจ้าของฟาร์ม ได้กล่าวถึงรูปแบบการปฏิบัติงานภายในแหล่งเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย การบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ โอกาสและแผนงานเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการผลิตแพะเชิงพานิชย์แก่เกษตรกรที่สนใจ ภายใต้การให้คำปรึกษาของหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี ดร.อารีย์ ไกรสูรย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ค.บ.เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรฯ มรภ.สุรินทร์ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดี มรภ.สุรินทร์ , นายจำลอง ผูกดวง ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ,นายวรพจน์ ตีทอง สัตวแพทย์อาวุโส ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ , ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มรภ.สุรินทร์ , รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย รองคณบดีคณะเกษตรฯ , ดร.ณัฐสุรางค์ ปุคคละนันท์ รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา , ว่าที่ รต.ไพฑูรย์ ทองสุข รองคณบดีคณะเกษตรฯ , อาจารย์สุวรรณี สุมหิรัญ , กลุ่มเลี้ยงแพะพนมดงรัก และกลุ่มที่สนใจในการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แพะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว(ภายใต้มาตรการควบคุม COVID-19)

Exit mobile version