5 ตุลาคม 2564 ผศ.นันทา สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยสุรินทร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเกษตรฯ ได้จัดพิธีแซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564 ณ โดมกิจกรรมนักศึกษา คณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ ให้คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของ ม.รภ.สร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน