มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | Surindra Rajabhat University ประกาศสมัคร การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีฯ ดังต่อไปนี้
( ) ใบสมัคร(แบบ สค.๑) จำนวน ๑ ฉบับ
( ) แบบประวัติและผลงาน(แบบ สค.๔) จำนวน ๑ ชุด
( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จำนวน ๑ ฉบับ
( ) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิบัตรทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  จำนวน ๑ ชุด
( ) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงให้เห็นว่าไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน  จำนวน ๑ ฉบับ
ไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือคนเหมือนไร้ความสามารถหรือ
ไม่เป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
( ) ภาพถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว และขนาด ๔x๖ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่
เกิน ๖ เดือน อย่างละ ๒ รูป
( ) หลักฐานที่แสดงถึงการได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
สามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  จำนวน ๑ ชุด
( ) เอกสารเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการ และหรือแผนพัฒนาคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รวมทั้งเอกสารอื่นๆ (ให้ผู้สมัครกำหนดเอง) พร้อมทั้งบทสรุปสำหรับคณะกรรมการ
สรรหามีความยาวไม่เกิน ๕ หน้า จำนวน ๖ ชุด
( ) เอกสารอื่น ………………………………………………….

ลิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม : https://rb.gy/fmz8zl

                 
                                  QR-code