คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕