28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมฉัททันต์
พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง