ขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
ชาติพิพัฒน์ บุญสุนทรสวัสดิ์ และ อีก 1 คน