ด้วยงานทะเบียนนักศึกษา จะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกชั้นปีให้รีบดำเนินการบันทึกข้อมูลประวัติในระบบออนไลน์โดยด่วน ส่วนนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลแล้วขอให้เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง

ช่องทางในการบันทึกและแก้ไขข้อมูล มีดังนี้
reg1.srru.ac.th
reg2.srru.ac.th
reg3.srru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 31 โทร.044-041620 ต่อ 23