บุคลากรคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมต้อนรับท่านอธิการบดี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปพบปะคณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร