สาขาสัตวศาสตร์ ดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ภาคการศึกษา1/2560