กฏหมาย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พศ. 2560

ข้อมูล / คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  • พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. 2560
  • ระเบียบกระทรวงการคลัง พศ. 2560
  • คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ปรับปรุงใหม่

ดาวน์โหลด : เอกสาร