อาจารย์ (Lecturer)

Assoc.Prof. Dr.nitipat pattanachatchai
รศ.ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
– อาจารย์ผู้สอน : วท.บ. เกษตรศาสตร์

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
อ๊เมล์:
โทรศัพท์ :

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก Ph.D Horticulture  Central Luzon State U, PHILIPPINES.

ประสบการณ์ในการสอน

ประสบการณ์ในการทำงาน

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยที่สนใจ