Lecturers

Asst.Dr.Saifon Todtasri
ผศ.ดร.สายฝน ทดทะศรี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
– ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
– อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
อีเมล์ :  fon.ento@hotmail.com , saiphon.th@srru.ac.th
โทรศัพท์ :  044-041505
มือถือ :  081-077-3092

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก ปร.ด.กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ประสบการณ์ในการสอน

ประสบการณ์ในการทำงาน

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยที่สนใจ