หน้าแรก portfolio_Aj_witchuda

portfolio_Aj_witchuda

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1547824592085{background-color: rgba(0,178,26,0.61) !important;*background-color: rgb(0,178,26) !important;}”]

        Lecturers

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 Ajarn Witchuda Yindee
อาจารย์วิชชุดา ยินดี

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ตำแหน่งปัจจุบัน :
– ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
– อาจารย์ผู้สอน : ประจำหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
อีเมล์ :  witchuda-tank@hotmail.com , witchuda.yi@srru.ac.th
โทรศัพท์ : 083-332-9259
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title custom_title=”ประวัติการศึกษา”]

 • ปริญญาตรี  วท.บ. สัตวศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ 2 )  2550, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
 • ปริญญาโท  วท.ม.สัตวศาสตร์ 2554,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”ประสบการณ์ในการสอน”]

 • เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ
 • กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
 • การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 • การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และแมลง
 • การเลี้ยงไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม
 • การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
 • ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
 • การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์
 • ชีวเคมีทางการเกษตร
 • การถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
 • การแปรรูปและการตลาดสัตว์เล้ี้ยง
 • หลักการสัตว์เล้ี้ยง
 • การฝึกบังคับและการตัดสินสัตว์
 • สุขศาสตร์สัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย
 • โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”ประสบการณ์ในการทำงาน”]

 • 2556 – ปัจจุบัน อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
 • ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”งานวิจัยและสิ่งพิมพ์เผยแพร่”]ผลงานวิจัย

 • วิชชุดา ยินดี. 2563. ผลของการเสริมกรดแอสคอร์บิคในน้ำยาเจือจาง ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแบบสดและแบบเหลวของพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ). ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นผลงานเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
 • ณัฏฐวรรณ สมนึก, นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย และวิชชุดา ยินดี. 2562. ความหลากหลายภูมิรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นต่อการผลิตไก่พื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์เพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (2019): เมษายน-มิถุนายน วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.
 • วิชชุดา ยินดี,2559. ผลของการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ(กลูต้าไธโอน)ในน้ำยาเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อแบบเหลวและอัตราการผสมติดของพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง  เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พื้นเมืองไทย.งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.
 • นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย, ณัฏฐวรรณ  สมนึก, วิชชุดา  ยินดี และดลยกรณ์  โพธิวัฒน์. 2556. การเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยแนฟทาลีนอะซิดิกแอชิคร่วมกับระบบการปลูกข้าวแบบประณีตในวงบ่อซีเมนต์.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
 • วิชชุดา ยินดี,2554. ผลของการเสริมน้ำมันตับปลาต่อคุณภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ). วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • วิชชุดา ยินดี,2551. ผลของการเสริม Gelatin ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและอัตราการผสมติดในไก่พื้นเมือง.ปัญหาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • วิชชุดา ยินดี, ยุพิน  ผาสุข และเทวินทร์  วงษ์พระลับ. 2552. ผลของการเสริมน้ำมันตับปลาต่อคุณภาพของน้ำเชื้อที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 7 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารเกษตร  หน้า 235-240.
 • วิชชุดา ยินดี. 2551. ผลของการเสริมน้ำมันตับปลาต่อคุณภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อ  ที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง.  การประชุมสัมมนาทางวิชาการรายงานความก้าวหน้า  ครั้งที่ 7. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน.
 • Yindee, W., Y. Phasuk and T. Vongpralap. 2010. The effect of supplementation with fish oil on sperm quality and fertility of frozen semen  in native chicken. AG-BIO/PERDO  The 4th AG-BIO/PERDO Graduate conference on Agriculture Biotechnology and UT-KU Joint Seminar.

 

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

 • เพชรรี กุลวุฒิ และวิชชุดา ยินดี. 2563. ผลของอายุ ขนาดของอัณฑะ และขนาดของท่อพักอสุจิส่วนหางต่อคุณภาพน้ำเชื้อพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคเจอร์ซี่. วารสารการเกษตรราชภัฏ. 19 (2) : 19-24.
 • วิชชุดา ยินดี, ยุพิน ผาสุข และเทวินทร์ วงษ์พระลับ. 2552. ผลของการเสริมน้ำมันปลาต่อคุณภาพของน้ำเชื้อที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารเกษตร หน้า 235-240.
 • ณัฏฐวรรณ สมนึก, นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย และวิชชุดา ยินดี. 2562. ความหลากหลายภูมิรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นต่อการผลิตไก่พื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. ความหลากหลายภูมิรู้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นต่อการผลิตไก่พื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์เพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (2019): เมษายน-มิถุนายน วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”งานวิจัยทีสนใจ”]

 • การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ
 • การทำน้ำเชื้อแช่แข็ง(สัตว์ปีก,โค)
 • การผสมเทียม
 • การฟักใข่

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row]