Lecturers

Ajarn Pretcharat Prommatar
อาจารย์เพชรรัตน์ พรมทา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
– อาจารย์ผู้สอน :อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
อีเมล์ : ppromatar@gmail.com , promatar.pr@srru.ac.th
โทรศัพท์ : 090-828-6578

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี .
  • ปริญญาโท วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ประสบการณ์ในการสอน

ประสบการณ์ในการทำงาน

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยที่สนใจ