อาจารย์ (Lecturer)


Asst.Prof.Nundha Sompen
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น

ตำแหน่งปัจจุบัน :
ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
– อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
อีเมล์ :  nundha.so@srru.ac.th
โทรศัพท์ : 044-041505
มือถือ : 093-359-9639

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท M.Sc.เกษตรศาสตร์ Central Luzon State U.Philippines , PHILIPPINES.

ประสบการณืในการสอน

ประสบการณ์ในการทำงาน

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยที่สนใจ