อาจารย์(Lecturers)

Ajarn benyapha surasorn
อาจารย์เบญญาภา สุรสอน

ตำแหน่งปัจจุบัน :
– ตำแหน่งทางการบริหาร : ประธานหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
– อาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
อีเมล์:  benyapha_9@hotmail.com , beyapha.su@srru.ac.th
โทรศัพท์ :  044-041505
มือถือ :     063-324-5979

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี.
  • ปริญญาโท วท.ม.สัตวศาสตร์ ,  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ประสบการณ์ในการสอน

ประสบการณ์ในการทำงาน

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยที่สนใจ