หน้าแรก portfolio_Aj_chanoknet

portfolio_Aj_chanoknet

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1548043753566{background-color: #81d742 !important;}”]

   Lecturers

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Ajarn chanoknet  chaiwicha
อาจารย์ชนกเนตร ชัยวิชา

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ตำแหน่งปัจจุบัน :
– อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.บ.เกษตรศาสตร์

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
อีเมล์ :  marieme384@gmail.com , chanoknet.may@srru.ac.th
โทรศัพท์ : 044-041505
มือถือ : 098-585-8910[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title custom_title=”ประวัติการศึกษา”]

 • ปริญญาตรี ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555.
 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำเร็จการศึกษา 2559.

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”ประสบการณ์ในการสอน”]

 • การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืช
 • หลักการเกษตรเบื้องต้น
 • พืชไร่เศรษฐกิจ
 • การผลิตผัก
 • หลักการขยายพันธุ์พืช
 • สัมมนาครุศาสตร์เกษตร

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”ประสบการณ์ในการทำงาน”]

 • มีนาคม 2559 – สิงหาคม  2559 ผู้ช่วยวิจัย ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ของ รศ.ดร บุญมี  ศิริ.
 • กันยายน 2559 – กุมภาพันธ์  2561 ผู้ช่วยผู้จัดการ  ฝ่าย PD (วิจัยและพัฒนา) บริษัท จีเนียน เมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย).
 • มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน    อาจารย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”งานวิจัยและสิ่งพิมพ์เผยแพร่”]

 •  บุญมี ศิริ และ ชนกเนตร ชัยวิชา. 2556. การเตรียมการงอกด้วยวิตามินซีและไคโตซานในเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมหลังการเร่งอายุ.  การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์ครั้งที่ 10 ณ โรงแรม HANSA JB HOTEL อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2556.
 • ชนกเนตร ชัยวิชา และ บุญมี ศิริ 2557. การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเรืองแสง Rhodamine-B, Safranine-T และ Curcumin ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557.
 • ชนกเนตร ชัยวิชา และ บุญมี ศิริ 2558. ผลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Rhodarmine B ต่อการเรืองแสงของเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าของมะเขือเทศ. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จังหวัดลำปาง.  ในระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2558.
 • ชนกเนตร ชัยวิชา และ บุญมี ศิริ. 2557. การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมกับ Rhodarmine B ต่อการเรืองแสงและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ลูกผสม. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15.  ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2557.
 • ชนกเนตร ชัยวิชา และ บุญมี ศิริ. 2558. ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารเรืองแสง Rhodamin-B ต่อคุณภาพหลังการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16.  ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2558.
 • ชนกเนตร ชัยวิชา และ บุญมี ศิริ. 2559.  ผลของการเคลือบร่วมกับสารเรืองแสง Rhodamin B ต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17.ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2559.
 • ชนกเนตร ชัยวิชา และ บุญมี ศิริ. 2559. ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ ด้วย Rhodamin B ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเรืองแสงเพื่อป้องกันการปลอดแปลงเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. ปีที่ 37 ฉบับที่ 2.
 • ชนกเนตร ชัยวิชา และ บุญมี ศิริ. 2559. เสถียรภาพการเรืองแสงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่เคลือบร่วมกับ Rhodamine B หลังการเร่งอายุและเก็บรักษา. การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์ครั้งที่ 13 ณ. อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน จังหวัดสุรินทร์. ในระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2559.

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”งานวิจัยที่สนใจ”]

 •  การเคลือบเมล็ดพันธุ์พืช
 • การพอกเมล็ดพันธุ์พืช
 • การทำ Priming เมล็ดพันธุ์
 • การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในด้านต่างๆ
 • Grafting แตงโม เมล่อน พริก มะเขือเทศ มะเขือ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row]