ประวัติความเป็นมา

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเป็นหมวดเกษตรกรรม วิทยาลัยครู สุรินทร์ต่อมาได้ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ. 2556  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   สาขาวิชาสัตวศาสตร์   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สังกัดภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวมสาขาวิชาเพื่อขอจัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  โดยได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

พ.ศ. 2557  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติประกาศจัดตั้ง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เมื่อวันที่ 28  มกราคม  2557 ซึ่งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์