หน้าแรก ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

         แรกเริ่ม คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นหมวดเกษตรกรรมในวิทยาลัยครูสุรินทร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2556  ได้เปิดสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในสังกัดภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นได้รวมสาขาวิชาเพื่อขอจัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  โดยได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
พ.ศ. 2557  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติประกาศจัดตั้ง คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เมื่อวันที่ 28  มกราคม  2557 ซึ่งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์