หน้าแรก อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ : “คุณธรรมนำความรู้  สู่สัมมาชีพ”
เอกลักษณ์ : “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล”

ปรัชญา “องค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์  “เป็นคณะชั้นนำสู่นวัตกรรมเกษตร”

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเกษตร ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
 3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 4. บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้   สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคมอย่างยั่งยืน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเกษตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
 2. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 4. สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. สนับสนุนให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สีประจำคณะ  

 1. สีเขียว แทนค่า  ที่ตั้งของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแหล่งธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 2. สีทอง  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา